Współorganizatorzy

   

Partnerzy i Sponsorzy

swinoujscie logo logolasy
colorcopy magdruk
   

Patronat medialny 

tvswin

Klub Sportowy UZNAM Świnoujście

http://www.ksuznam.pl · klub@ksuznam.pl

grupa

Regulamin
X Rowerowego Rajdu na Orientację

I. Postanowienia ogólne;
1. Rowerowy Rajd na Orientację (zwany dalej rajdem) jest rajdem turystyczno-rekreacyjnym, dopuszczalny jest również start osób pieszych.
2. Organizatorem Rajdu jest;
• KS Uznam Świnoujście,
3. Celami rajdu są: sprawdzenie hartu ducha, popularyzacja rowerowych imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku, upowszechnienie kultury fizycznej oraz sportu, integracja i wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację.

II. Rajd;
1. Termin rajdu; niedziela 26 maja 2019,
2. Miejsce Startu i Mety; Polanka Biwakowa przy ul. Jachtowej,
3. Trasa Rajdu - Polska część Wyspy Uznam,
4. Program Rajdu;
 
• Otwarcie Biura rajdu – rejestracja i wydawanie kart startowych (na Starcie - Mecie) od 0800 do 0945,
• Od 0955 Wydawanie map z trasami,
• Start od godziny 1000,
• Od 1400 – impreza integracyjna przy ognisku/grillu,
• 1430 – zakończenie i wręczenie pucharów i medali,
3. Udział w Rajdzie = płatny 15 zł (niepełnoletni 10 zł) od uczestnika (opłata będzie pobierana podczas odbioru kart startowych przed startem),
4. Każdy uczestnik rajdu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. Nagrody;
• Zwycięzcy w każdej kategorii i na każdym dystansie otrzymają puchary,
• Dla wszystkich uczestników rajdu pamiątkowe medale.

III. O Rajdzie;
1. Podstawową zasadą podczas rajdu jest jak najszybsze zdobycie wszystkich lub jak największej ilości Punktów Kontrolnych (zwanych dalej PK) w limicie czasowym 3,5 godziny (przekroczenie limitu czasu skutkuje nieklasyfikowaniem zawodnika w rajdzie).
2. Warunkiem przystąpienia do rajdu jest wpisanie na listę startową, uiszczenie opłaty startowej, podpisanie oświadczenia startu, listy ubezpieczonych oraz akceptacja niniejszego regulaminu, po wcześniejszym zapoznaniu się, uprawnia do odbioru w bazie rajdu karty startowej.
3. Start następuje indywidualnie lub w drużynach kilkuosobowych w zależności od kategorii:
a) kategoria Rodzinna – minimum 1 rodzic (opiekun) z dzieckiem (podopiecznym),
b) kategoria Mini – dla szkół Gimnazjalnych w drużynach 3 osobowych,
c) kategoria Mega – dla szkół Średnich w drużynach 3 osobowych,
d) kategoria Giga - indywidualnie z podziałem na Kobiety i Mężczyzn.
4. Drużyny w niezmienionym składzie zmierzają do mety non stop. Zostawienie członka drużyny na trasie skutkuje karą czasową wynoszącą 15 min.
5. Drużyny wychodzą z punktu startu w 1 minutowych odstępach czasowych, indywidualnie starty odbywać się będą co 30 sek.
6. Za godzinę startu drużyny jest przyjmowana godzina z listy startowej, która podana będzie na pół godziny przed startem. W przypadku nie stawienia się na starcie drużyny w określonym czasie lub po czasie, godzina z listy jest przyjmowana jako godzina startowa.
7. Wszelkie przerwy podczas rajdu są wliczane w czas przejścia trasy, można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
8. Używanie map w skali innej niż te dostarczone przez Organizatorów jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych (innych niż te od organizatora) map zostanie zdyskwalifikowany.
9. Podczas rajdu korzystanie z urządzeń nawigacji GPS jest całkowicie niedozwolone. Uczestnik, który używa urządzeń nawigacji GPS zostanie zdyskwalifikowany.
10. Uczestnicy mają obowiązek zaliczać kolejne PK według własnego uznania.
11. Warunkiem sklasyfikowania grupy jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego PK.
12. O klasyfikacji drużyny w pierwszej kolejności decyduje liczba potwierdzonych punktów PK zdobytych zgodnie z kolejnością w limicie czasowym. W drugiej kolejności decyduje czas przejścia od startu do ostatniego potwierdzonego PK,
13. Na trasie rajdu zalecane jest posiadanie kasków ochronnych oraz wyposażenia roweru, zgodnego z obowiązującymi przepisami drogowymi.
14. Podczas rajdu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Uczestnicy w czasie trwania rajdu mają prawo jechać oraz odpoczywać wedle własnej woli. Aby przebycie danej trasy było "czyste" nie mogą oni korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich.
2. Wszystkich Uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po rajdzie do godziny 1500 – 26 maja 2019 roku (niedziela) w jeden z poniżej podanych sposobów:
- w bazie rajdu,
- na mecie (w przypadku ukończenia rajdu),
- telefoniczne dzwoniąc pod numer telefonu znajdujący się na dokumentach rajdu (w przypadku zejścia z trasy bez przybycia do bazy rajdu). Obowiązkowe odmeldowanie podyktowane jest względami bezpieczeństwa.
3. Organizatorzy nie zapewniają transportu dla Uczestników, którzy rezygnują z kontynuowania danej trasy. W miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć Uczestników do bazy rajdu. Czas oczekiwania na transport może być jednak bardzo długi.
4. Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec Uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie, Organizator nie odpowiada.
5. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego oraz p-poż.
6. Uczestnicy mogą się poruszać na drogach niepublicznych ogólnodostępnych, na ścieżkach do tego celu wyznaczonych, z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do posiadania i okazywania na wezwanie Organizatorów i innych służb, ważnego dowodu tożsamości.
8. Osoby niepełnoletnie w wieku startują i Uczestniczą w rajdzie tylko pod opieką osobydorosłe Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w zgłoszeniu.
9. Udział w rajdzie jest dobrowolny. Uczestnicy startują w nim na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach rajdu i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w bazie rajdu przed startem. Organizator zapewnia ubezpieczenia Uczestnikom.
10. Zdrowie i bezpieczeństwo Uczestników jest brane jako wartość priorytetowa. Wytyczane drogi są sprawdzane pod względem bezpieczeństwa.
11. W razie problemów zdrowotnych utrudniających lub uniemożliwiających udział w rajdzie, uczestnik ma obowiązek zgłosić w bazie rajdu. W uzasadnionych wypadkach Organizator ma prawo zabronić startu.
12. Organizatorzy mają prawo wycofać Uczestnika rajdu z trasy w przypadku stwierdzenia niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
13. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa, Uczestnik odpowiada osobiście.
14. Wszyscy Uczestnicy startując w rajdzie, wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów i patronów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby innych imprez i rajdów, jak również na ich gromadzenie w bazie danych Organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883 z późn. zm.). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204 z późn. zm.).
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem rajdu.
16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Uczestnika od jego przestrzegania.
17. Po terenach leśnych uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po wytyczonych ścieżkach i szlakach.

 

© 2014 Klub Sportowy UZNAM · Wszelkie prawa zastrzeżone